Iguana surveying its domain - Ek Balam
07iguana_ek_balam_6015